Privacy verklaring februari 2022

Inleiding

In ons bedrijf zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap betekent bij ons ook dat wij volgens de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy.

Hoe wij daarmee omgaan, leest u in dit document. Wanneer u van mening bent dat deze regels niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met de heer M. Kleijnen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Albert Heijn Hoensbroek B.V., gevestigd te Hoensbroek aan de Kouvenderstraat 100 en Albert Heijn Akerstraat Noord B.V., gevestigd te Hoensbroek aan de Akerstraat-Noord 282.

Kvk-nummers: 14074696 en 14104503

Algemeen telefoonnummer: 045-5212132

Gegevens privacy contactpersoon: de heer M. Kleijnen

Algemeen e-mailadres: info@ahkleijnen.nl

Vertrouwelijkheid

Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten.

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van onze zakelijke relaties, van onze klanten en bezoekers, voor zover dat in deze verklaring is vastgelegd. In bijzondere gevallen zullen wij uw (vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. Uw toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. U kunt in beginsel de gegeven toestemming weer intrekken.

Bewaartermijnen relaties, klanten en bezoekers

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze relaties, klanten en bezoekers in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen.

Verwerkte persoonsgegevens relaties, klanten en bezoekers

Wij verwerken de navolgende gegevens van relaties, klanten en bezoekers:

 Bezoekers: t.a.v. bonus- en klantenkaart-gegevens vindt geen gerichte verwerking plaats. Het aankoopgedrag van klanten op individueel niveau is onbekend en wordt niet door ons vastgelegd of geregistreerd.

Gegevens van bezoekers worden voor het overige uitsluitend geaggregeerd verzameld en uitgedrukt in een anonieme en beknopte vorm op basis van postcodegebied. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en er is daardoor geen sprake van vastlegging van persoonsgegevens.

 Leveranciers/relaties: contactpersonen en functies alsmede relevante mailadressen worden genoteerd met het doel deze te kunnen bereiken voor uitvoering van diensten/samenwerkingen en een efficiënte bedrijfsvoering.

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens primair om – in de brede zin van het woord – uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met u (klanten/ bezoekers) of uw bedrijf (relaties) gesloten hebben. De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons luiden als volgt:

 contact met u te leggen en onderhouden (per post, telefonisch, per e-mail);

 een juiste administratie en intern beheer te voeren;

 u te informeren over eventuele relevante ontwikkelingen binnen onze ondernemingen;

 ter waarborging van de veiligheid van u, andere personen en goederen.

Rechtsgrond verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

 Uitvoering overeenkomst: In een groot deel van de gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de verzameling/verwerking van gegevens zoals naam/functie contactpersoon, NAW-gegevens en mailadressen.

 Voldoen aan wettelijke plicht: Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke plichten. Denk aan de verzameling/verwerking van gegevens in het kader van het voldoen aan fiscale verplichtingen, verplichtingen voortvloeiend uit de Voedsel- en Warenwet (dan wel hiermee verband houdende wetgeving binnen EU-verband) of administratieve verplichtingen.

 Gerechtvaardigd belang: Daarnaast kan de verwerking van uw persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk zijn voor de

behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Albert Heijn Kleijnen of van een derde.

Cameratoezicht

Wij maken binnen onze vestigingen gebruik van camera’s ter bescherming en beveiliging van onze klanten, bezoekers en personeel en ons terrein, gebouw en eigendommen. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze bedrijfspanden wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Cameratoezicht wordt gebruikt op grond van een gerechtvaardigd belang, om voor een veilige omgeving te zorgdragen. De camerabeelden worden voor de duur van maximaal 4 weken bewaard en worden uitsluitend voor voornoemd doel gebruikt. Daarna worden de beelden gewist, tenzij er sprake is van een incident waardoor langer bewaren noodzakelijk is.

Cookies website

Wij maken gebruik van een website waarop informatie wordt verstrekt en waarop de mogelijkheid wordt geboden tot het leggen van contact of het doen van een sollicitatie. Er worden uitsluitend functionele cookies gebruikt om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben geen impact op de privacy van de website-bezoeker en worden anoniem ingezet.

Veiligheid / beveiliging persoonsgegevens

Wij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computernetwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel. Wij zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten en daardoor schade kan optreden, zullen wij u – indien de AVG-regelgeving dat verplicht stelt – direct informeren, alsmede de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking voor en door derden

Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten. Daarnaast zijn wij franchisenemer binnen de Albert Heijn franchiseformule. De franchisegever is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de AH Bonuskaart en Gall & Gall klantenkaart. Zoals hiervoor reeds vermeld, wordt door ons geen registratie of verwerking van gegevens t.a.v. voornoemde klantenkaarten gedaan.

Zorgvuldigheid (uw rechten)

Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze informatie pas geven na een positieve identificatie. U heeft dan recht op:

– inzage in en kopie van door ons vastgelegde gegevens;

– correctie of rectificatie;

– gegevenswissing;

– beperking van de verwerking;

– overdraagbaarheid van gegevens;

– niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming;

– bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik of verwerking.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of anderszins zoals hierboven weergegeven kunt u indienen bij de heer M. Kleijnen. Wij zullen dan binnen 2 weken reageren.

Indienen klacht bij de toezichthouder

Komen we er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van persoonsbescherming. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

De privacyverklaring zoals in dit document verwoord kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig aan u bekend gemaakt per mail of anderszins. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met de privacy contactpersoon.